top of page

Søke skoleplass

Øvergård montessoriskole har eget inntaksreglement (SE UNDER) som reguleres av de til enhver tid gjeldene reglene i Privatskoleloven.

Skolen tar opp nye elever gjennom hele skoleåret dersom det er ledig skoleplass. For mer opplysninger om inntak av elever på andre trinn og til andre tider i skoleåret enn ved skolestart, kontakt rektor. Inntak må i alle tilfeller vedtas av skolestyret.

 

Det stilles ingen krav til foreldre/foresatte ved inntaket, men foreldrene får tilbud om kursing i pedagogikken. Foreldrene får også en bok som presenterer montessoripedagogikken i gave fra Øvergård Montessoriforening.

ELEVOPPTAK HØSTEN 2024

 

Øvergård Montessoriskole skal ha elevopptak av elever på 1. trinn for skoleåret 2024-2025. 

Skolen er en barne- og ungdomsskole og har i tillegg ledig kapasitet på høyere årstrinn,

slik at eldre elever også kan søke om plass.

Montessoriskolen bygger på en alternativ pedagogikk der eleven skal lære etter individuelle læreplaner. I tillegg jobbes det med sjølkontrollerende materiell/konkretiseringsmateriell og pedagogisk veiledning fra lærer. Alt foregår i tilrettelagte lyse og trivelige omgivelser.

Skolen er åpen for elevene på alle trinn hver dag mellom kl 07.15 og 16.15.  Skolepengesatsen er kr 400,- pr mnd (tillegg for frukt/grønt/melk).  Søskenmoderasjon. 

Det er ingen egenbetaling utover skolepengene.

Det er gratis skoleskyss for elever bosatt i Målselv kommune.

Foresatte som vurderer å søke plass hos oss og er nysgjerrige på hva vi har å tilby, kan etter avtale komme på besøk.

 

Inntak skjer i henhold til friskolelovens §3-1 og skolens inntaksreglement.

 

Søknadsskjema finner du her:

 

Eventuelle spørsmål rettes til skolen på telefon 77832122

Søknadsfrist er 1. mars 2024

 

Skriftlig søknad sendes til:

Øvergård Montessoriskole

Rostadalsveien 24

9334  ØVERBYGD

eller på e-post:

post@montessoriskole.no

 

 

 

 

INNTAKSREGLEMENT

§ 1       Inntaksreglement

Inntak av elever til Øvergård Montessoriskole skal skje i henhold til friskoleloven og skolens vedtatte inntaksreglement. Skolen praktiserer åpent inntak hele skoleåret.
 

§ 2       Elevinntak

Skolen er åpen for alle og har hele landet som opptaksområde jfr friskolelovens § 3-1 1.ledd.
Skolen er godkjent for 70 elever.  Elevopptak vedtas av skolestyret.  

 


§ 3       Kunngjøring om søknadsfrist til hovedopptak

Søknadsfrist kunngjøres på skolens og kommunens hjemmeside samt i lokalpressen i januar måned med nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av skolen.

 

§ 4       Behandling av søknader og klagerett.

Etter søknadsfristens utløp vedtar skolestyret inntak.  Avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til Statsforvalteren).  Rektor skal uten ugrunnet opphold meddele søker skriftlig om innvilgelse eller avslag, samt klagerett.

Ved for mange søkere trer følgende prioriteringskriterier i kraft:

1.                  Elever som har søsken på skolen.

2.                  Barn av ansatte og styremedlemmer.

3.                  Elever som har gått i Montessoribarnehage.

4.                  Elever som har gått i Montessori- førskole eller -skole.

5.                  Foresatte er medlem i Montessoriforeningen

6.                  Geografisk nærhet til skolen.

7.                  Ved likestilt prioritet foretas loddtrekning.

 

§ 5       Venteliste

Eventuelle ventelister følger prioritetsrekkefølge i § 4.


 

§ 6       Endring av inntaksreglement

Ved endring av inntaksreglement skal skolestyret gjøre dette i god i tid innen annonsering om hovedinntak.

  

 

bottom of page