Søke skoleplass

Øvergård montessoriskole har eget inntaksreglement (SE UNDER) som reguleres av de til enhver tid gjeldene reglene i Privatskoleloven.

Skolen tar opp nye elever gjennom hele skoleåret dersom det er ledig skoleplass. For mer opplysninger om inntak av elever på andre trinn og til andre tider i skoleåret enn ved skolestart, kontakt rektor. Inntak må i alle tilfeller vedtas av skolestyret.

 

Det stilles ingen krav til foreldre/foresatte ved inntaket, men foreldrene får tilbud om kursing i pedagogikken. Foreldrene får også en bok som presenterer montessoripedagogikken i gave fra Øvergård Montessoriforening.

 

ØVERGÅRD MONTESSORISKOLE
ELEVOPPTAK HØSTEN 2022

 

Øvergård Montessoriskole skal ha opptak av elever på 1. trinn for skoleåret 2022/2023.

Vi har både barnetrinn og ungdomstrinn og har i tillegg ledig kapasitet på høyere årstrinn,

slik at også eldre elever kan søke om plass. 

 

Montessoriskolen bygger på en alternativ pedagogikk der eleven skal lære etter individuelle læreplaner.  I tillegg jobbes det med sjølkontrollerende materiell og pedagogisk veiledning fra lærer. 

Alt foregår i tilrettelagte lyse og trivelige omgivelser.

 

Skolen er åpen for elevene på alle trinn hver dag fra kl. 07.15-16.15.  Skolepengesatsen er kr 400,- pr mnd. (Barn nummer 2 koster kr 300,- og barn nummer 3 koster kr 200,- pr mnd.+tillegg for frukt/grønt/drikke).  Det er ingen egenbetaling for «Åpen skole»/SFO).  Søskenmoderasjon på skolepengene.

 

Det er skoleskyssordning slik at elevene følger de vanlige skolebussene.

 

Foresatte som vurderer å søke plass hos oss og er usikre på hva vi har å tilby, er velkomne på besøk. 

Ta kontakt for avtale.

 

Inntak skjer i henhold til friskolelovens §3-1 og skolens inntaksreglement.

 

Søknadsskjema finner du her:

 

Eventuelle spørsmål rettes til skolen på telefon 942 89 710.

Søknadsfrist er 1. mars 2022

 

Skriftlig søknad sendes til:

Øvergård Montessoriskole

Rostadalsveien 24

9334  ØVERBYGD

eller på e-post:

post@montessoriskole.no

 

 

 

 

INNTAKSREGLEMENT

§ 1       Inntaksreglement

Inntak av elever til Øvergård Montessoriskole skal skje i henhold til friskoleloven og skolens vedtatte inntaksreglement. Skolen praktiserer åpent inntak hele skoleåret.
 

§ 2       Elevinntak

Skolen er åpen for alle og har hele landet som opptaksområde jfr friskolelovens § 3-1 1.ledd.
Skolen er godkjent for 70 elever.  Elevopptak vedtas av skolestyret.  

 


§ 3       Kunngjøring om søknadsfrist til hovedopptak

Søknadsfrist kunngjøres på skolens og kommunens hjemmeside samt i lokalpressen i januar måned med nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av skolen.

 

§ 4       Behandling av søknader og klagerett.

Etter søknadsfristens utløp vedtar skolestyret inntak.  Avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til Statsforvalteren).  Rektor skal uten ugrunnet opphold meddele søker skriftlig om innvilgelse eller avslag, samt klagerett.

Ved for mange søkere trer følgende prioriteringskriterier i kraft:

1.                  Elever som har søsken på skolen.

2.                  Barn av ansatte og styremedlemmer.

3.                  Elever som har gått i Montessoribarnehage.

4.                  Elever som har gått i Montessori- førskole eller -skole.

5.                  Foresatte er medlem i Montessoriforeningen

6.                  Geografisk nærhet til skolen.

7.                  Ved likestilt prioritet foretas loddtrekning.

 

§ 5       Venteliste

Eventuelle ventelister følger prioritetsrekkefølge i § 4.


 

§ 6       Endring av inntaksreglement

Ved endring av inntaksreglement skal skolestyret gjøre dette i god i tid innen annonsering om hovedinntak.