top of page

Til foreldre: Informasjon om kartleggingsprøver

Skolene skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. trinn. Utdanningsdirektoratet tilbyr også frivillige kartleggingsprøver i regning på 1. og 3. trinn, i engelsk på 3. trinn og i digitale ferdigheter på 4. trinn. 

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter. 

Obligatoriske kartleggingsprøver

Alle elevene skal ta de obligatoriske kartleggingsprøvene. Elever som er borte fra skolen på prøvedagen, skal gjennomføre prøven senere. Det er egne fritaksregler for kartleggingsprøver. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. 

Frivillige kartleggingsprøver

I tillegg til de obligatoriske kartleggingsprøvene tilbyr Utdanningsdirektoratet frivillige kartleggingsprøver. Hvis skolen eller skoleeier velger å gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, skal alle elevene på det aktuelle trinnet ta prøven. 

Ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter

Kartleggingsprøvene er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter på tvers av fagene.

I læreplanene er de grunnleggende ferdighetene definert som:

  • muntlige ferdigheter

  • å kunne lese

  • å kunne skrive

  • å kunne regne

  • digitale ferdigheter 

Eksempler på oppgaver i regning kan være å telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus. I lesing kan det for eksempel handle om å skrive bokstaver, lese ord og lese setninger. Oppgavene i prøven i digitale ferdigheter fokuserer på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft. Oppgavene i engelskprøven fokuserer på å gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig. Prøven består av to deler, en lyttedel og en lesedel. Elevene må bruke hodetelefoner under lyttedelen. 

Resultater og oppfølging

Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler, kommuner eller fylker. Resultatene skal først og fremst brukes internt på skolene til å tilrettelegge undervisningen slik at de elevene som trenger det, kan få ekstra veiledning og støtte. Det er utarbeidet veiledningsmateriell til lærerne som beskriver hvordan resultatene kan følges opp. 

Hvis resultatene fra gjennomføringen viser at en elev har behov for ekstra oppfølging, skal foreldrene få tilbakemelding om prøveresultatene og bli informert om hvilke tiltak som skal iverksettes. Foreldrene kan kontakte skolen dersom de har spørsmål.

bottom of page